Общи условия

Уважаеми потребители, молим преди да използвате www.aquaries.bg да се запознаете  с Общите условия за ползване. Използването на сайта означава, че сте съгласни и приемате тези Общи условия. 

Преди да направите своята поръчка е необходимо изрично да потвърдите, че сте прочели и приемате да спазвате настоящите Общи условия.

За настоящите Общи условия за ползване

1) Настоящите Общи условия за ползване („Общите условия“) уреждат взаимоотношенията между “Милиарт Глас“ ЕООД, наричано по-долу за краткост “Търговец/ът“ или “Милиарт Глас“, собственик и администратор на настоящия уеб-сайт (web-site) „ www.aquaries.bg“ („Уеб-страницата и/или „Сайта“ ), от една страна и физическите и юридическите лица, потребители на Сайта, от друга. Настоящите Общи условия са задължителни по отношения на всички потребители на Сайта, като потребителите се съгласяват, приемат и се задължават да спазват Общите условия на Търговеца.

2) “Милиарт Глас“ е еднолично дружество с ограничена отговорност вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 204964560. Търговецът има регистрирано седалище и адрес на управление в България, гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” 86, ет.5, ап.18

3) “Милиарт Глас ” има правото едностранно да променя настоящите Общи условия. При извършване на промени в Общите условия, “Милиарт Глас“ се задължава да уведоми потребителите, като изпрати на електронната им поща и/или публикува на видно място в Сайта съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към мястото на Сайта, на което са достъпни изменените Общи условия.

Дефиниции

Договор от разстояние или само „Договор е договор сключен от търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

Лични данни представляват всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Потребител“ съгласно настоящите Общи условия означава всяко физическо и юридическо лице, което ползва услугите, информацията, съдържанието на Уеб – страницата и/или желае чрез съответната форма поместена на Уеб-страницата и по предвидения затова ред да закупи продукт или услуга предлаган от Търговеца посредством Уеб-страницата.

Продажна цена е крайната цена за бройка или определено количество стока и/или услуга, включваща данъка върху добавена стойност и всички допълнителни данъци и такси, без включена цена за доставка.

Продукт“ съгласно настоящите Общи условя означава всяка стока и/или услуга, която се предлага от Търговеца посредством Сайта.

Цена за доставка съгласно настоящите Общи условия означава цената, която Потребителя трябва да заплати за доставка на поръчката.

Покупка от Сайта

1) Покупката посредством Сайта изисква предоставянето и въвеждането от Потребителя във формата за поръчка на данни, необходими на Търговеца за извършване на доставката.

2) За да получи правото да извърши валидна поръчка за покупка на Продукт, Потребителят следва да предостави минимално необходимите данни и информация. Преди да потвърди своята поръчка Потребителят следва да предостави следните данни: име и фамилия или наименование на фирма, когато Потребителят е юридическо лице; телефонен номер; имейл адрес; адрес за доставка; данни за фактура. В случай, че Потребителят желае да предостави доброволно други данни с оглед извършването на конкретна доставка или наличието на други специфични условия или обстоятелства по извършване на доставката, то Потребителят посочва тези данни в полето „Допълнителна информация“ като бележка към поръчката.

3) Преди заплащането на поръчката е необходимо Потребителят да потвърди, че е съгласен и приема настоящите Общи условия и условията за доставка. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия се счита, че Потребителят е обвързан с клаузите на настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.

4) Направената поръчка поражда действие между страните след потвърждаване на валидността й на посочения от Потребителя телефон за връзка и/или чрез изпращане на съобщение до предоставения имейл адрес за кореспонденция.

5) Няма ограничения в обслужването на категории Потребители поради възраст или някакви други ограничения.

Продажна цена на Продуктите. Издаване на фактура

1) Всички Продажни цени на Продуктите са посочени в български лева и са с включен данък добавена стойност (ДДС).

Продажните цени не включват цена за доставка. Цената за доставка се определя и калкулира след избор на куриерска фирма, населено място и други предпочитания на купувача.

2) В случай, че Потребителят желае да му бъде издадена фактура за покупката, то тя ще бъде изпратена на посочения от него електронен адрес.

 

PAYMENT AND RETURNS

Начин на плащане

Наложен платеж (плащане в брой при доставка)
Потребителят заплаща сумата за направената поръчка на куриера, при получаване на пратката.

<span id="shipping">SHIPPING AND POLICIES</span>

Условия, срок и цена на доставката

1) Поръчка, която е направена по електронен път в рамките на официален работен ден се обработва от Търговеца в рамките на същия работен ден. 

Срокът за доставка е до 7 (седем) работни дни в зависимост от посочения от Потребителя адрес на доставка и график за доставка на избраната куриерска служба.

2) Цена за доставка съгласно настоящите Общи условия означава цената, която купувача следва да заплати за доставка на стоката с избраните от него параметри.

Цената за доставка се определя и калкулира в стъпките за финализиране на поръчка, след направен избор за куриерска служба, населено място, куриерска услуга – до представителен офис на куриерската служба или адрес на получателя.

До офис на Спийди –  3.85лв

До адрес – 7.45лв

Намерете удобния за вас офис на Спийди – https://www.speedy.bg/bg/speedy-offices

3) При получаване на Продукта, Потребителят следва да провери съдържанието на пакета за съответствия на изпратения Продукт с подадената поръчка. При констатирани нарушения във външния вид на Продукта, Потребителят следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката и разходите за повредения Продукт се покриват от куриера. В противен случай, Потребителят не може да направи рекламация за липси или нарушена цялост на Продукта.

При възникване на проблем с направена поръчка

1) В случай, че към датата на направена и обработена поръчка някой от Продуктите не е наличен и Търговецът не може да достави Продукта в посочените по-горе срокове за доставка или вече не предлага поръчания от Потребителя Продукт, служител на Търговеца ще се свърже с Потребителя на посочения от него телефон за контакт и/или на посочения от него имейл адрес във възможно най-кратък срок с цел уточняване на действията, които са допълнително необходими за изпълнение на поръчката или замяната на Продукта.

2) В случай, че Потребителят е посочил неточни или неверни данни за доставка – имена, имейл, адрес за доставка и пощенски код, телефон за контакт, което възпрепятства извършването в срок на доставката от страна на Търговеца, то Търговецът ще положи разумни усилия с оглед обстоятелствата, за да свърже с Потребителя за уточняване и верифициране на коректните данни, необходими за извършване на доставката. В този случай, максималният срок за извършване на доставката ще бъде увеличен с времето необходимо за свързване и верифициране на коректните данни.

3) В случай, че в рамките на срока за доставка Търговецът не може да намери Потребителя на посочения от него адрес или трето лице, което да получи и приеме от негово име Продукта и не може да се свърже с него на посочените от Потребителя телефон за контакт и имейл адрес, то Потребителят следва допълнително да потвърди на посочените телефони за контакт с Търговеца желанието си да получи Продукта след срока за доставка. В тези случаи, Потребителят следва да поеме всички разходи за извършване на повторната доставка.

4) В случай, че по вина на Търговеца доставката не може да бъде извършена в рамките на посочения максимален срок съгласно посочения адрес за доставка, то Потребителят има право да се откаже от направената от него поръчка, като в този случай Търговецът дължи на Потребителя връщане на пълния размер на цената на Продукта.

<span id="return">Рекламация и връщане</span>

 

Право на отказ от платена поръчка и връщане на Продукта

1) Потребителят има право да се откаже от направената поръчка и да върне Продукта на Търговеца без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, и без да заплаща каквито и да е разходи с изключение на транспортните, и други разходи свързани с връщането на Продукта в 14-дневен срок считано от датата на приемането на Продукта от Потребителя или от третото лице приело Продукта от името на Потребителя. С цел избягване на съмнение, 14-дневният срок започва да тече от датата на получаването на Продукта отразена в документите за предаване на Продукта от служител на куриера извършил доставката.

2) За да се счита за валидно упражнено правото на отказ, Потребителят:

2.a. следва да уведоми Търговеца за желанието си да се откаже от поръчката посредством изпращане на електронно писмо, уведомление, заявление или друго писмено съобщение, от което по недвусмислен начин става ясно, че Потребителят желае да се откаже от поръчката. 

Стандартният формуляр за отказ:

https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki

или писменото съобщение избрано от Потребителя следва да бъде изпратено на посочения от Търговеца адрес за кореспонденция (info@aquaries.bg) или подадено на място лично от Потребителя или негов представител, и

2.b. следва да е изпратил/подал писменото съобщение по т. 2.a. преди изтичането на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Продукта, и

2.c. следва да е върнал или изпратил обратно на Търговеца Продукта не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на съобщението за отказ от поръчката.

3) При упражнено валидно право на отказ от направената поръчка Търговецът ще възстанови на Потребителя платената от него Продажна цена за Продуктите (стоките) по посочената от него банкова сметка или по друг избран от Потребителя начин не по-късно от 14 (четиринадесет) дни считано от датата на получаването обратно на Продукта.

4) Търговецът има правото да задържи връщането на Продажната цена, докато не получи обратно Продукта.

5. В случаите на отказ от поръчката, разходите свързани с уведомяването на Търговеца и изпращането обратно на Продукта са изцяло за сметка на Потребителя.

6. Потребителят няма право да се откаже от поръчката и не може да иска възстановяване на платената Продажна цена, в случай че Продуктът и опаковката са в нарушен търговски вид, Продуктът е отворен, разпечатан или по друг начин използван по начин, нарушаващ целостта на Продукта или опаковката. В този случай, Търговецът има право да откаже да възстанови получената Продажна цена поради съображения свързани с хигиената и защитата здравето на Потребителите.

7. Адрес за връщане на поръчания Продукт/и (стока/и):

Гр. Варна офис на куриерска служба Спийди, ул. Драгоман 27А, 

Получател “Милиарт глас“ ЕООД,  тел.:0988 939 996

Защита на личните данни на Потребителите

1) С оглед гарантиране правата на Потребителите в процеса на обработване на техните лични данни, Търговецът заявява и гарантира, че предоставените от Потребителите лични данни нямат да бъдат допълнително използвани, разкривани и/или предавани на трети лица или обработвани по друг несъвместим начин, освен за целите на настоящите Общи условия, изпълнението на задълженията на Търговеца и/или на лицата, които от негово име обработват лични данни на Потребителите във връзка с извършване на продажбата и доставката на поръчания/ите от Потребителя Продукт/и.

2) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят доброволно дава своето изрично и недвусмислено съгласие предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Търговеца, негови служители и/или лица, които работят пряко под неговото ръководство, както и от партньорите на Търговеца (напр. доставчик на универсални пощенски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги) и/или други юридически и физически лица, с които Търговецът си сътрудничи с цел приемане, обработване, изпращане и доставка на поръчаните от Потребителя Продукт/и, комуникация и разрешаване на спорове с Потребителя.

3) С цел да изпълни поръчката и да достави избрания от Потребителя Продукт е необходимо Потребителят да предостави на Търговеца най-малко следните лични данни и информация: име и фамилия; точен адрес за доставка, включващ и пощенски код; телефон/и за връзка; имейл адрес; данни за фактура, в случай че Потребителят желае да му бъде издадена такава, както и други данни предоставени от Потребителя чрез полето „Бележки към поръчката“.

4) Търговецът гарантира, че предоставените от Потребителя данни се използват единствено и само за приемане, обработване и изпълнение на направената поръчка, при необходимост от контакт с Потребителя, предоставяне на информация във връзка с Продукта, както и за подобряване качеството на обслужване. При поискване Потребителите могат да получават информация и актуални оферти за предлаганите от Търговеца Продукти на предоставения от тях имейл адрес.

5) Сайтът използва бисквитки, за да установи някои предпочитания на своите Потребители, като например, но не само, език, страна където се намира и други.

6) Търговецът не събира, записва, съхранява или по какъвто и да друг начин обработва данни отнасящи се до използваната от Потребителя за извършване на електронните разплащания кредитна или дебитна карта.

Процедура по разрешаване на спорове.

В случай на възникнал спор или наличието на въпрос, за чието решаване е необходимо съдействието на Търговеца, Потребителят може да се свърже с Търговеца на посочените на Сайта телефон/и за контакти или да изпрати в свободна форма запитването си на посочения имейл за контакт. Служител на Търговеца ще се свърже с Потребителя във възможно най-кратък срок, за да обсъди всички въпроси поставени от Потребителя с цел тяхното бързо и качествено разрешаване в интерес на двете страни.

Съдържание и авторски права

“Милиарт Глас” ЕООД e създател и собственик на сайта и електронен магазин “aquaries.bg“. Материалите на този Сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

 

Политика за поверителност

В електронен магазин “Aquaries ” (www.aquaries.bg) се обработват лични данни на посетители, регистрирани потребители и клиенти за целите на производството, рекламата, продажбата и доставката на стоки, както и за допълнителни дейности, свързани с тях.

Администратор на личните данни (“Администраторът”), обработвани от електронен магазин “Aquaries” (www.aquaries.bg) е “Милиарт Глас”  ЕООД, ЕИК 204964560. Търговецът има регистрирано седалище и адрес на управление в България, гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” 86, ет.5, ап.18

Видовете лични данни, които обработваме

Ние обработваме на договорно основание, въз основа на легитимен интерес и на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни:

1) Данни за профила Ви в електронния магазин “Aquaries” който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и електронен магазин “Aquaries” – www.aquaries.bg, (“Общите условия”):

Лично и фамилно име;

Имейл адрес;

Парола;

Тези данни може да  променяте и изтривате по всяко време от Вашия профил.

2) Данни за онлайн поръчка през електронен магазин “Aquaries” (www.aquaries.bg) направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при потвърждение на Общите условия:

Лично и фамилно име на лицето за доставка;

Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;

Телефон за доставка;

Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

Начин на доставка;

Начин на плащане;

Номер на поръчка;

Сума за плащане;

Статус на плащане;

Статус на доставката;

Бележка към поръчката

3) Данни от поръчка по телефон, потвърдена от Вас по електронен път, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при потвърждение на Общите условия:

Лично и фамилно име на лицето за доставка;

Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;

Телефон за доставка;

Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

Начин на доставка;

Начин на плащане;

Номер на поръчка;

Сума за плащане;

Статус на плащане;

Статус на доставката;

Бележка към поръчката.

Когато направите поръчка за стоки от магазина на “Aquaries” (www.aquaries.bg) по телефон, ние приемаме вашата поръчка, изпращаме електронно копие на посочена от Вас електронна поща и изпълняваме поръчката, след като Вие потвърдите поръчката по електронен път, съгласявайки се с настоящата Политиката за поверителност на лични данни и Общите условия.

 4) Данни на абонати на бюлетина на “Aquaries” (aquaries.bg), потвърден от Вас по електронен път.

Електронна поща (имейл адрес / e-mail)

Ние не изпращаме непоискани търговски съобщения.

Информираме за нови стоки, промоции, намаления, и за други новини и събития само абонати поискали и потвърдили искането си (абонамента си) по електронен път.

5) Данни за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на електронен магазин “Aquaries ” (www.aquaries.bg) или при изпращане до нас на имейл, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS, публикуване на коментар в магазина и други форми на комуникация и/или изразяване:

Име и Фамилия

Имейл адрес

Телефон

Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия чрез настройките на профила си или съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Цели на обработката на личните данни

Ние използваме Вашите лични данни за една, няколко или за всички цели:

За да изпратим отговор на отправено запитване;

За управление и изпълнение на Ваши поръчки и тяхната доставка;

Валидиране на данни при влизане в профила Ви;

За верификация, чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;

За предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други операции свързани с обслужването на потребители и клиенти;

За изпращане на съобщения чрез електронна поща (бюлетин), при изрично, потвърдено съгласие от Ваша страна;

За спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;

Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи – технически логове;

Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно с Aquaries

Във връзка с нашата дейност ние използваме услуги на трети страни,  с които имаме сключени договори предмет, на които са и опазването данните необходими за изпълнение на услугата.
Такива са например куриерските фирми, с които доставяме Вашите поръчки; счетоводни фирми; адвокатски кантори и други.
Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения също имат право на поискат достъп до Вашите лични данни.
По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Данните се обработват за следните срокове

Ние съхраняваме и обработваме Вашите данните в съответствие със закона, както следва:
Данни за профила –Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок.
Данни за онлайн поръчки – до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.
Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност – счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

Вашите права във връзка с личните Ви данни

1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

2. Право на коригиране на неточни лични данни
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да направите самостоятелно  през Вашия профил в www.aquaries.bg  или като се обърнете към нас с писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност

3. Право на ограничаване на обработването, когато:

се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или

обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или

е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

4. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:

Предоставяме данните директно на Вас или при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;

5. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извън процесуални действия това се налага.

6. Право да възразите срещу директния маркетинг:

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Може да прекратите абонамента си за бюлетин самостоятелно, без да ни уведомявате затова, с натискане на линк “Прекратявам” в имейл, който сте получили от нас.

7. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“)

Имате право на изтриване на Вашите лични данни в следните случаи:

Отпадане на необходимостта от обработка;

Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;

Незаконна обработка на данни;

Законово задължение за изтриване;

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

8. Право на жалба до надзорен орган

При опасения, че личните ви данни се обработват неправомерно, можете да подадете жалба към националния надзорен орган за защита на данните – 

Комисия за защита на личните данни в гр. София, ул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2, с електронен адрес: kzld@cpdp.bg и Интернет страница: www.cpdp.bg;
Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление до нас Администратора в свободна форма, включително и чрез имейл.
Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Ние не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране за автоматизирано вземане на индивидуални решения.